Firmware download

Pobierz firmware.

_W.PLC.101

 • wPLC wydanie W5/23
 • wPLC wydanie W5/22
 • wPLC wydanie W5/21
 • wPLC wydanie W5/20
 • wPLC wydanie W5/19
 • wPLC wydanie W5/18
 • wPLC wydanie W5/17
 • wPLC wydanie W5/16
 • wPLC wydanie W5/15
 • wPLC wydanie W5/14
 • wPLC wydanie W5/13
 • wPLC wydanie W5/12
 • wPLC wydanie W5/11
 • wPLC wydanie W5/10
 • wPLC wydanie W5/9

wPLC wydanie W5/23

Data: 2016-02-09

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • wyłączenie UI przez blok Ui_on_off powoduje również brak reakcji na naciskanie klawiszy oraz wyświetlenie komunikatu o wyłączeniu przez aplikację na wyświetlaczu urządzenia; po przywróceniu działania UI sterownik wraca do głównego menu lub, jeżeli jest zdefiniowany, do ekranu wygaszacza [KI-428],
 • rozszerzenie informacji o czasie trwania cyklu programu, wyłączono bieżący czas wykonania programu, czas odczytu modbus, czas zapisu modbus [KI-429].
  Poprawki błędów:
 • poprawiono błąd powodujący obniżenie jakości transmisji modbus/rtu [KI-432],
 • poprawiono nieprawidłowe działanie bloku Integral, kiedy na wejściu Adjust lub N_Minutes podano liczbę mniejszą lub równą zero,
 • poprawiono formatowanie części ułamkowej czasu trwania cyklu programu.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/22

Data: 2016-02-02

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • obsługa bloków Integral i Ui_on_off,
 • możliwość logowania danych na kartę SD co cykl programu,
 • pokazywanie czasu aktualnego i średniego cyklu programu, dostępne także przez Modbus/TCP pod adresami HR 60070 i 60071,
 • dokładne statystyki modbus dla poszczególnych wejść wybranego urządzenia Modbus/RTU, liczone tylko podczas podglądu,
 • zapisywanie daty i czasu ostatniego wgrania aplikacji na sterownik,
 • widoczne w menu sterownika oraz pod adresami Modbus/TCP – HR od 60065 do 60069.
  Poprawki błędów:
 • domyślne wartości ustawień TCP/IP i RS485 są zgodne z ustawieniami wHMI i modułów,
 • poprawiono problem z brakiem pauzy, jeżeli użytkownik ustawił jej niezerową wartość w menu, po ostatnim odczycie i zapisie Modbus/RTU,
 • zapis coili przez Modbus/RTU uczyniono asynchronicznym,
 • poprawki responsywności sterownika, zmniejszenie zakłóceń transmisji Modbus/RTU.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/21

Data: 2015-10-14

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • obsługa nowych bloków LogicalExpr, Expr, Pid_v2, Neq, Adc, Dac,
 • bloki Delay_*_v2 posiadają teraz wejście Rst.
  Poprawki błędów:
 • usunięto błąd na skutek którego sterownik zablokowany pinem pozostawał odblokowany po resecie,
 • poprawiono i ujednolicono działanie bloków arytmetyki 32-bitowej.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/20

Data: 2015-07-29

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • obsługa bloku Scheduler (wymaga KIDE 0.0.0.173 i MyWayy z obsługą harmonogramów).
Poprawki błędów:
 • usunięto błąd występujący podczas komunikacji z urządzeniami niepoprawnie implementującymi protokół modbus/rtu przy dużych prędkościach (230400 bps) powodujący resetowanie się sterownika,
 • usunięto błąd w stosie modbus/rtu powodujący niepoprawną deinicjalizację stosu po wysłaniu rozkazu na adres broadcast.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/19

Data: 2015-07-14

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • logowanie wybranych w kide parametrów na kartę SD. Sterownik po starcie lub po włożeniu podczas działania karty SD tworzy folder na niej folder o nazwie WPLC-LOG, a następnie zakłada w nim plik o nazwie zawierającej dzisiejszą datę. Jeżeli taki plik istnieje to nowe logi są do niego dopisywane. W menu z ustawieniami programu można wybrać częstotliwość logowania w sekundach, domyślna wartość tego parametru to 15 sekund. Sterownik loguje dane w formacie csv, jako separator używany jest znak ‚\t’ (tabulator). (KI-129, KI-135),
 • Interpreter obsługuje programy skompilowane w KIDE 0.0.0.171 w których wykorzystywane jest wyjście błędu w blokach wyjść modbus. Programy skompilowane w starszych wersjach KIDE również będą działać. (KI-259).
Poprawki błędów:
 • usunięto błąd związany z nieodświeżaniem paska statusu, jeżeli do sterownika nie był wczytany żadny program,
 • pamięć wyświetlacza jest czyszczona przed jego pierwszym uruchomieniem,
 • układ UART na interfejsie RS485 jest inicjalizowany nawet jeżeli do sterownika nie był wczytany żadny program.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/18

Data: 2015-07-08

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Zmiany działania w istniejących funkcjach:
 • czas włączenia wygaszacza (przejścia do głównego menu) i zablokowania panelu (o ile włączone jest blokowanie pinem) biegnie od czasu wygaszenia podświetlenia,
 • poprawiono działanie funkcji blink_on_off zgodnie z wymaganiami ze zgłoszenia KI-258.
Poprawki błędów:
 • usunięto błędy powodujące zakłócanie transmisji modbus/rtu przez odświeżanie wyświetlacza (KI-260),
 • poprawiono błędne ustawianie godziny z poziomu sterownika, jeżeli offset UTC był ustawiony na inny, niż 00:00.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/17

Data: 2015-06-23

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • statystki transmisji modbus/rtu dostępne są w menu Ust. sterownika->RS485->->Stat. Modbus/RTU. Program liczy jakość transmisji dla każdego z urządzeń modbus, z którymi komunikuje się sterownik przez interfejs RS485. Im liczba przy numerze urządzenia jest bliższa 100%, tym mniej błędów w komunikacji z urządzeniem wystąpiło,
 • statystyki można zresetować poprzez funkcję Ust. sterownika->RS485->Zeruj stat,
 • statystyki dostępne są również poprzez protokół Modbus/TCP, w obszarze HR od 60100 do 60207. Wypełnionych wartościami będzie tyle adresów, z iloma urządzeniami sterownik przeprowadza komunikację. Starszy bajt odczytanej wartości to adres (device id) urządzenia w sieci modbus, młodszy – wartość statystyki dla danego urządzenia, zaokrąglona do jedności (100 – 100%, 0 – 0%).
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/16

Data: 2015-06-12

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, ze względu na znaczne zmiany w firmware po zainstalowaniu nowej wersji należy odtworzyć wszystkie ustawienia sterownika.
Nowe funkcje:
 • liczba jednoczesnych połączeń TCP podniesiona do 20, liczba jednoczesnych połączeń Modbus/TCP podniesiona do 20, rozmiar tablicy ARP rozszerzony do 128 wpisów,
 • rozbudowanie obsługi czasu w PLC o strefy czasowe, lokalnie czas jest przechowywany w UTC,
 • umożliwienie synchronizacji czasu i daty pomiędzy wHMI i wPLC,
 • umożliwienie synchronizacji czasu na wPLC z zewnętrznymi serwerami NTP,
 • umożliwienie zablokowania wPLC przy pomocy pinu,
 • umożliwienie ustawiania daty i czasu przez Modbus/TCP. Data jest dostępna pod HR 60050-60052 (rok/miesiąc/dzień), czas od 60053-60056 (godzina/minuta/sekunda/offset_utc). offset_utc jest zakodowany w postaci liczby 16-bitowej, której starszy bajt odpowiada za liczbę minut przesunięcia, a młodszy za liczbę godzin przesunięcia. Do odczytu pod HR60057 dostępny jest dzień tygodnia.
Poprawki błędów:
 • włączenie watchdog’a,
 • poprawki obsługi watchdog’a podczas transmisji przez TFTP,
 • poprawiono błąd związany z zawieszaniem się sterownika podczas nawigacji po pustym menu parametrów,
 • poprawki obsługi zegara RTC związane z przechowywaniem roku,
 • poprawiono działanie bloków matematycznych operujących na liczbach 32-bitowych,
 • poprawki działania bloku filtra analogowego – uniemożliwienie zmiany rozmiaru bufora w trakcie działania programu, uniemożliwienie ustawienia rozmiaru bufora na 0.
 • poprawki działania bloku hrs_counter, t_hours jest odświeżane po n_hours z prawidłową wartością, jeżeli in == 1.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/15

Data: 2015-03-16

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • umożliwienie edycji parametrów programu (oznaczonych jako edytowalne) z poziomu listy parametrów,
 • lista wyjść sterownika/modbus wraz z ich aktualnymi wartościami,
 • ustawianie czasu  wygaszenia podświetlenia i przejścia do wygaszacza (o ile jest zdefiniowany) lub głównego menu. Jeżeli czas przejścia do wygaszacza jest ustawiony na 0, to przejście do wygaszacza lub menu nie następuje,
 • udostępnienie wersji firmware używanej na urządzeniu poprzez Modbus/TCP (HR60061 i HR 60062),
 • udostępnienie numeru seryjnego urządzenia poprzez Modbus/TCP (HR60062-HR60064),
 • przyciśnięcie przycisku Esc przez dłużej niż dwie sekundy przenosi do wygaszacza (o ile jest zdefiniowany lub głównego menu po puszczeniu,
Poprawki błędów:
 • wyłączenie nieużywanych funkcji w menu,
 • poprawka zawieszenia sterownika przy przejściu do wygaszacza w szczególnych warunkach,
 • poprawka zmiany czasu z zimowego na letni.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/14

Data: 2014-10-24

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, po instalacji firmware należy ustawić czas i datę na urządzeniu, nawet jeśli są aktualne.
Nowe funkcje:
 • Obsługa zmiany czasu letniego/zimowego.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/13

Data: 2014-10-22

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • Obsługa bloku sqrt.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/12

Data: 2014-10-08

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Poprawki błędów:
 • poprawiono błąd skutkujący błędnym wyświetlaniem zmiennych z formatowaniem AAAAA,
 • poprawiono działanie bloku HoursCounter2.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/11

Data: 2014-09-26

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Poprawki błędów:
 • poprawiono błąd wprowadzony w wersji w5/9, dotyczący regresji w bloku onoffscheduler, skutkującej jego niepoprawnym działaniem.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/10

Data: 2014-09-26

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Poprawki błędów:
 • poprawiono obsługę zawieszania się układu sterującego wyświetlaczem po wyładowaniu EMC. Wcześniej skutkowało to resetem całego sterownika, aktualnie resetowany jest tylko układ od TFT, a cały sterownik pracuje bez przerwy.
Pobierz firmware (.skf 305KB) Wróć do strony głównej

wPLC wydanie W5/9

Data: 2014-09-18

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • dodano obsługę nowych bloków: AnalogSwitch i RS,
 • dane dotyczące daty i czasu są wystawiane przez Modbus/TCP w następujący sposób:
Adres HR Opis
60050 Rok
60051 Miesiąc
60052 Dzień
60053 Godzina
60054 Minuta
60055 Sekunda
60056 Dzień tygodnia (1 – poniedziałek, …, 7 – niedziela)
  Poprawki błędów:
 • poprawiono błąd związany z wyłączaniem się procesu interpretera i procesu komunikacyjnego Modbus/RTU w wypadku zintensyfikowanego korzystania z przycisków klawiatury,
 • ‚uszczelniono’ bloczek HrsCounter2; ustawienie wartości większej niż 999 na wejściu T_Hours_L_In spowoduje ustawienie T_Hours_L_In na 0 i zwiększy T_Hours_H_In o 1, o ile T_Hours_H_In nie jest już równe lub większe niż 999,
 • poprawiono błąd związany z transmisją tftp, jeżeli klient używał rozszerzeń protokołu opisanych w RFC2347.
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

_W.HMI.101

 • wHMI wydanie W2/19
 • wHMI wydanie W2/18
 • wHMI wydanie W2/17
 • wHMI wydanie W2/16
 • wHMI wydanie W2/15
 • wHMI wydanie W2/14
 • wHMI wydanie W2/13
 • wHMI wydanie W2/12
 • wHMI wydanie W2/11
 • wHMI wydanie W2/10

wHMI wydanie W2/19

Data: 2016-02-02

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • pokazywanie daty ostatniego wgrania aplikacji w menu serwisowym,
 • pokazywanie aktualnego napięcia zasilania w menu serwisowym,
 • aktywne ostrzeżenie pozwalana wygaszenie ekranu HMI w momencie upływu czasu wygaszenia.
 
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/18

Data: 2015-12-14

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Poprawki błędów:
 • reset układu PHY w momencie braku komunikacji ethernetowej,
 • poprawka domyślnej wartości maski sieciowej.
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/17

Data: 2015-12-14

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Poprawki błędów:
 • poprawka obsługi zdarzeń w momencie, gdy pamięć zdarzeń jest przepełniona i jest aktywne długo istniejące zdarzenie. Poprawia tzw. „czarny prostokąt”.
 
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/16

Data: 2015-11-02

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

  Nowe funkcje:
 • okresowa synchronizacja czasu z wPLC. Dostępne w opcji ‚Data & czas->Synch. czasu ze sterownikiem’, która może mieć wartości ‚Włączona’ lub ‚Wyłączona’. Jeżeli jest włączona, i jest połączenie ze sterownikiem, to okresowo, co 2 godziny pobierany jest czas ze sterownika o ip zdefiniowanym w ustawieniach tcp/ip. Czas pobrany ze sterownika jest ustawiany na wHMI, o ile różnica pomiędzy pobranym czasem, a czasem aktualnie ustawionym na wHMI jest mniejsza niż 5 minut.
Poprawki błędów:
 • poprawka renderowania błędnego parametru, jeżeli nie dodano żadnego parametru pod gałęzią ‚Pomieszczenia’ menu.
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/15

Data: 2015-08-28

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, po wgraniu firmware’u (w zależności od wersji pierwotnej) może wystąpić konieczność ponownego skonfigurowania HMI. Proszę o spisanie ustawień przed dokonaniem aktualizacji. Po aktualizacji należy ustawić (w ustawieniach daty i czasu) strefę czasową oraz ustawić aktualny czas. Po wgraniu firmware’u należy wyczyścić z poziomu menu serwisowego listę zdarzeń.
Nowe funkcje:
 • obsługa czasu letniego zgodna z Dyrektywą Unii Europejskiej 2000/84/EC (zmiana czasu o 01:00 czasu uniwersalnego).
 
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/14

Data: 2015-08-28

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, po wgraniu firmware’u (w zależności od wersji pierwotnej) może wystąpić konieczność ponownego skonfigurowania HMI. Proszę o spisanie ustawień przed dokonaniem aktualizacji. Po aktualizacji należy ustawić (w ustawieniach daty i czasu) strefę czasową oraz ustawić aktualny czas. Po wgraniu firmware’u należy wyczyścić z poziomu menu serwisowego listę zdarzeń.
Nowe funkcje:
 • zmiany w sposobie zarządzania czasem na wHMI – aktualnie należy ustawić poprawnie strefę czasową oraz włączyć/wyłączyć reagowanie na zmiany czasu letniego,
 • synchronizacja czasu z wPLC (w obie strony – czas może być pobrany z wPLC, a także wysłany na sterownik).
Poprawki błędów:
 • zmiana nazwy menu ma odzwierciedlenie na wszystkich poziomach interfejsu (KI-219),
 • poprawka renderowania nazwy ostrzeżenia/błędu, którego tekst zawier znak ‚%’ (KI-273),
 • usunięcie błędu powodującego uszkodzenie listy zdarzeń w momencie przekroczenia pojemności listy oraz pozostałych błędów ze zdarzeniami (m.in. KI-244).
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/13

Data: 2015-03-24

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, firmware wprowadza zmiany niekompatybilne z poprzednimi wersjami, po jego zainstalowaniu należy przekompilować program w KIDE w wersji minimum 0.0.162 i wgrać ponownie na wHMI.
Nowe funkcje:
 • uruchomiono renderowanie nazwy głównego węzła w drzewie urządzeń i pomieszczeń na wygaszaczu wHMI,
 • umożliwiono zmianę nazwy menu ‚Urządzenia’ i ‚Pomieszczenia’ na zdefiniowane w KIDE.
 
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/12

Data: 2015-03-12

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, firmware wprowadza zmiany niekompatybilne z poprzednimi wersjami, po jego zainstalowaniu należy przekompilować program w KIDE w wersji minimum 0.0.162 i wgrać ponownie na wHMI.
Nowe funkcje:
 • uruchomiono renderowanie obrazków użytkownika w menu wygaszacza na wHMI.
Poprawki błędów:
 • poprawki domyślnej wartości parametru wwco dla wewnętrznego czujnika temperatury.
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/11

Data: 2015-01-22

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, feżeli pomiędzy wyłączeniem i włączeniem urządzenia minął krótki okres czasu (taki, że urządzenie nie zdążyło wystygnąć) to z uwagi na ograniczenia zastosowanego algorytmu zmierzona temperatura przez okres 30 minut może być znacznie wyższa od rzeczywistej (różnica może wynieść od 10 do 20 stopni celsjusza in plus).
Nowe funkcje:
 • uruchomienie wewnętrznego czujnika temperatury. W celu wykorzystania funkcji należy określić w KIDE parametr, na który HMI ma wysyłać do PLC zmierzoną temperaturę.
 
Pobierz firmware Wróć do strony głównej

wHMI wydanie W2/10

Data: 2014-10-24

Wydający: Radek Krahl <radoslaw.krahl@klimat-solec.pl>

Uwaga, po wczytaniu firmware należy ustawić datę i godzinę, nawet jeśli są one poprawne na urządzeniu.
Nowe funkcje:
 • obsługa czasu letniego.
Poprawki błędów:
 • niepoprawna inicjalizacja danych o kodach (pinach) do zmiany trybów.
Pobierz firmware Wróć do strony głównej